پیکربندی روتر های میکروتیک جهت اتصال چند شبکه به روش Default and Static Route

در این جلسه از آموزش جامع دوره Mikrotik MTCNA با مبحث پیکربندی روترهای میکروتیک جهت اتصال چندین شبکه به روش Default & Static Route به طور کامل آشنا می شوید.

فیلم آموزشی فارسی پیکربندی روتر های میکروتیک جهت اتصال چند شبکه به روش Default and Static Route