cisco mode

مودهای مختلف در سوئیچ سیسکو

4 mode در سوئیچ سیسکو وجود دارد :
switch>    (user mode)- 1
2- (switch#      (privilege mode
3- (switch(config)#     (configuration mode
4- (switch(config-line)#      (line configuration mode
User mode : 
ساده ترین mode که تقریبا هیچ commend مهمی نمیتوان به جز ریپورت از دستگاه و مشخصات فیزیکی آن گرفت  مثل :
 show version show flash
privilege mode  :
برای ورود به این mode باید از دستور “enable”  و خروج از آن از دستور “disable”  استفاده کنیم. در این mode میتوان ریپورت از تمامی تنظیمات در حال اجرا روی سوئیچ دید.
Config mode :
برای ورود “configure terminal” و خروج “exit” را میزنیم تمامی تنظیمات روی سوئیچ از این mode و در  context های مختلف آن صورت میگیرد.
لازم به ذکر است در mode config نیز میتوان گزارش از تنظیمات دید به این صورت که در همین mode به جای PRIVILEGE  از “do” ابتدا هر commend که میخواهیم استفاده میکنیم.
Switch(config) # do show interfaces brief
نکته : با زدن ؟ می توان تمامی دستورات قابل استفاده در آن mode را مشاهده کرد.

پاسخی بگذارید